ECI­JA PO­ZI­RA­LA NAOPAČKE U BA­DI­ĆU I DO­KA­ZA­LA DA MO­ŽE SVE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Biv­ša vo­di­te­lji­ca Eci­ja Ivu­šić (32) na Kor­ču­li je “oki­nu­la” no­vu fotografij­u ko­jom je odu­še­vi­la pra­ti­te­lje na Ins­ta­gra­mu. Po­ka­za­la je da mo­že na­pra­vi­ti stoj na ru­ka­ma, a to je ras­pa­me­ti­lo nje­zi­ne fa­no­ve. K to­me je još bi­la i u ba­di­ću...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.