SLA­VE GODIŠNJICU: MUŽ JE PI­ŠE OSVO­JIO TORBICAMA I CVIJEĆEM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Nikolina Pi­šek (43) ni­je se na pr­vi po­gled za­lju­bi­la u su­pru­ga Vi­do­ja Ris­to­vi­ća (40), s ko­jim je pros­la­vi­la šes­tu godišnjicu bra­ka. Kre­nuo ju je osva­ja­ti zna­ko­vi­ma paž­nje. U ho­tel­sku so­bu gdje je od­sje­da­la, jer zbog pos­la ži­vje­la je na re­la­ci­ji Za­greb – Be­ograd, slao joj je cvi­je­će, tor­te, pa i di­zaj­ner­ske tor­bi­ce. Ne­dav­no su na druš­tve­noj mre­ži po­ka­za­li i is­tu te­to­va­žu. Te­to­vi­ra­li su da­tum, 27. ko­lo­vo­za, kad su se upoz­na­li, što je nji­ma bit­ni­je ne­go da­tum vjen­ča­nja. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.