PRO­MI­JE­NI­LA STIL: PJE­VA­ČI­CA PO­NO­VO FURA ‘BOB’ FRIZURU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Ia­ko je Danijela Mar­ti­no­vić (48) u in­ten­ziv­nim pri­pre­ma­ma za ve­li­ke kon­cer­te, naš­la je vre­me­na i za po­sjet fri­ze­ru. Pje­va­či­ca je skra­ti­la ko­su i sad opet no­si bob frizuru. Ia­ko je bli­zu 50-oj, ovom je fri­zu­rom po­ka­za­la da joj go­di­ne ne mo­gu ni­šta. Danijela vo­li pro­mje­ne u iz­gle­du pa je pam­ti­mo kao du­go­ko­su, s pixie fri­zu­rom, a u jed­noj fa­zi bi­la je i cr­ve­no­ko­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.