Od strip­ti­ze­te do pje­va­či­ce: Že­lja mi je du­et s Ben­gal­kom

Vo­li do­ći u Split, je­dan od pr­vih nas­tu­pa bio joj je u Za­gre­bu

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

lju­di ko­ji je okru­žu­ju i Bal­ka­na. Sma­tra ka­ko je že­na­ma na ovim prostorima te­že us­pje­ti. Vo­li do­ći u Hr­vat­sku, za ko­ju je ve­žu us­po­me­ne na je­dan od pr­vih nas­tu­pa u ka­ri­je­ri.

i to je zem­lja ko­ja me je vr­lo br­zo na­kon Sr­bi­je pri­hva­ti­la. U Za­gre­bu sam ima­la je­dan od pr­vih nas­tu­pa u ži­vo­tu, a za­tim smo se još pu­no pu­ta dru­ži­li. Omi­lje­ni hr­vat­ski grad mi je Split. Uvi­jek vo­lim do­ći, a i hr­vat­ska pu­bli­ka vo­li kad nas­tu­pam. Iz­vo­đa­či ko­je naj­vi­še vo­lim slu­ša­ti su Kre­šo Ben­gal­ka, s ko­jim bih vo­lje­la sni­mi­ti du­et, i 30Zo­na - ot­kri­la je Mercedez. Pr­vu pje­smu “Na­pu­ca­ne svi­nji­ce” sni­mi­la je 2011. Da­nas je iza nje “ma­ši­ne­ri­ja”.

- I mu­zi­ku i spo­to­ve ra­dim sa svo­jim

- Ja­ko vo­lim Hr­vat­sku

ti­mom Ge­to Ge­ri­la, a audi­ci­je, na ko­je se sva­ki put pri­jav­lju­je ja­ko pu­no lju­di iz Hr­vat­ske, ra­di­mo pre­ko pro­fi­la na Ins­ta­gra­mu. Svi lju­di su po­zva­ni da nam se ja­ve - za sta­ti­ra­nje u na­šim spo­to­vi­ma naj­vi­še se cijene ori­gi­nal­nost i ka­riz­ma, a ne ne­ki ko­nven­ci­onal­ni stan­dar­di lje­po­te - objas­ni­la je Mercedez. Odu­vi­jek je ima­la po­dr­šku obi­te­lji i na to­me im je za­hval­na. Kaže da je po­pu­lar­nost ni­je pro­mi­je­ni­la i uži­va u “nor­mal­nim”, sva­kod­nev­nim stva­ri­ma, kao i “obič­ni” lju­di.

- Sva­kog da­na li­je­žem pri­je po­no­ći i us­ta­jem u 8 sa­ti. Vo­lim ra­di­ti ku­ćan­ske pos­lo­ve i spre­mam od­lič­nu hra­nu - rek­la je Mi­le­na, či­ji su hi­to­vi na Yo­uTu­beu pre­gle­da­ni vi­še od 20 mi­li­ju­na pu­ta. (ač)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.