DE­SET GO­DI­NA NA­KON: ‘KRISTINA DR­ŽI VI­SO­KI STAN­DARD...’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Ma­rin Či­lić (30) i su­pru­ga Kristina Mil­ko­vić (29) pros­la­vi­li su pr­vu godišnjicu bra­ka. Te­ni­sač je po­di­je­lio fo­to­gra­fi­je ko­je su ra­z­nje­ži­le fa­no­ve. Po­sje­ti­li su Bro­ok­lyn Brid­ge na ko­jem su fo­to­gra­fi­ra­li 2009. go­di­ne. - Re­kao bih da Ki­ke dr­ži vi­so­ki stan­dard, a u mom slu­ča­ju bra­da i ovaj mo­bi­tel su me spa­si­li - na­ša­lio se Ma­rin i u ma­nje od 24 sa­ta sku­pio vi­še od 14 ti­su­ća laj­ko­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.