Tra­ži sre­ću: Po­treb­na mi je že­na ko­ja vje­ru­je u Bo­ga

Ka­na­đa­nin bi že­lio na­ći že­nu iz Hr­vat­ske jer sma­tra da bi pa­sa­la nje­go­vom na­či­nu ži­vo­ta

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

No­ve epi­zo­de agro­re­alityja “Ljubav je na se­lu” sti­žu na RTL u ne­dje­lju, a je­dan od kan­di­da­ta je Sreć­ko Po­nja­vić (33). On do­la­zi iz Let­h­brid­gea u Ka­na­di, ali htio bi ože­ni­ti “do­ma­ću”dje­voj­ku pa se na­da ka­ko će u showu us­pje­ti pro­na­ći ljubav. Sreć­ko toč­no zna toč­no kak­va mo­ra bi­ti nje­go­va bu­du­ća oda­bra­ni­ca.

- Vo­lio bih pro­na­ći ne­ko­ga tko ima dobar ka­rak­ter, do­bra je oso­ba i vo­li ra­di­ti. Ne­ko­ga tko će mi po­mo­ći na far­mi. Že­nu od vje­re ko­ja će bi­ti do­bra maj­ka i su­pru­ga. Ne­ko­ga tko će se do­bro sla­ga­ti s mo­jom obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma - objaš­nja­va far­mer. Dok bi nje­go­va obi­telj vo­lje­la da pro­na­đe do­bru že­nu ko­ja vje­ru­je u Bo­ga. Ne­ko­ga tko će joj bi­ti do­bra su­pru­ga i maj­ka. Ipak Sreć­ko tra­ži Hr­va­ti­cu jer, ka­ko kaže, ona bi bo­lje pa­sa­la nje­go­vo­me na­či­nu ži­vo­ta. - Bio sam u vezi s Ka­na­đan­ka­ma, no to ni­je funk­ci­oni­ra­lo iz mno­go raz­lo­ga. Glav­ni je taj što sam tra­žim du­gu ve­zu s oso­bom ko­ja je do­bre na­ra­vi - kaže. Do­da­je da želj­no iš­če­ku­je ima­ti vlas­ti­tu obi­telj kao i dje­cu te jed­nog da­na vo­lio bi ži­vje­ti u Hr­vat­skoj, a po­seb­ni­ce na ne­kom mjes­tu u bli­zi­ni mo­ra. (hi, mb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.