ZBOG PRO­BLE­MA U BRI­TA­NI­JI S PRINCOM HARRYJEM SELI SE U MALIBU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Voj­vot­ki­nji od Su­ssexa Meghan Markle Mar­kl (38) ne­dos­ta­je dom u Ame­ri­ci i za­to su pri princ Har­ry (34) i ona tr tre­nut­no u po­tra­zi za ku­ćom kuć u Ma­li­buu u Ka­li­for­ni­ji. Ka­li­forn Ed­mund Fry (79), vlas­nik vlas ka­fi­ća ‘Ro­se Tree Cot­ta­ge’ Cott do­dao je ka­ko Meghan Me u po­tra­zi za ku­ćom po­ma­žu i pri­ja­te­lji. Ma­li­buu Malibu joj od­go­va­ra za­to što je od o Los An­ge­le­sa uda­ljen uda­lje sve­ga pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra ki­lo­me i dom je broj­nih brojn zvi­jez­da po­put glu­ma­ca glum DiCa­pri­ja, Anis­ton Anist te Kar­da­shi­an.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.