POBJEGLA OD URA­GA­NA PRIVATNIM JETOM PA JE FA­NO­VI OSUDILI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Glu­mi­ca Sofia Vergara (47) vijesti o ura­ga­nu Do­ri­ja­nu po­re­me­ti­le su joj pla­no­ve dok je uži­va­la na od­mo­ru s pri­ja­te­lji­ca­ma. Zbog to­ga je unaj­mi­la pri­vat­ni avi­on te se po­hva­li­la zbog če­ga su je osudili broj­ni obo­ža­va­te­lji.

- Ja sje­dim i bri­nem o to­me ho­ću li se mo­ra­ti eva­ku­ira­ti. Be­zob­zir­na si - ko­men­ti­ra­li su obo­ža­va­te­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.