Ri­ta Ora ba­ci­la ih je u dug od 724 ti­su­ća ku­na

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Na­kon kon­cer­ta u Za­dru, pje­va­či­ca Ri­ta Ora (28) i da­lje je te­ma ras­pra­va. Na­ime, nje­zin kon­cert Za­dra­ne je ba­cio u dug od 724 ti­su­će ku­na.

- Pri­hod od pro­da­je ka­ra­ta iz­no­si 1.113.890,00 ku­na. Ukup­ni tro­ško­vi ve­za­ni za iz­vo­đa­či­cu Ri­tu Oru iz­no­si 1.700.000,00 ku­na, os­ta­li tro­ško­vi me­đu ko­ji­ma su naj­z­na­čaj­ni­ji tro­ško­vi pro­duk­ci­je ko­ji iz­no­se 1.000.000,00 ku­na. Pre­ma pre­li­mi­nar­nom iz­vješ­ću vid­lji­vo je da je raz­li­ka iz­me­đu pri­ho­da i ra­sho­da sa­mog kon­cer­ta 724.110,00 ku­na. Za sam kon­cert po­di­je­lje­no je 900 ka­ra­ta i to: me­di­ji­ma, pos­lov­nim partnerima, su­or­ga­ni­za­to­ru i spon­zo­ri­ma - sto­ji u pri­op­će­nju Šport­skog cen­tra Viš­njak gdje se odr­žao sa­mi kon­cert. Ia­ko je glaz­be­ni­ca na druš­tve­nim mre­ža­ma na­pi­sa­la ka­ko je na kon­cer­tu bi­lo 60.000, toč­ni po­da­ci go­vo­re ka­ko je bi­lo sve­ga 5,500 lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.