Vo­le te­to­va­že, si­li­ko­ne, fi­le­re i ‘pi­er­cin­ge’...

19 na­tje­ca­te­lji­ca svo­jim će iz­gle­dom, ali i osob­noš­ću po­ku­ša­ti osvo­ji­ti sr­ce Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SAVRŠENE ZA SAVRŠENOG - Pi­še: ASTRID ČADA

Pri­je ne­go što su se pri­ja­vi­le u dru­gu sezonu showa ‘Gos­po­din sa­vr­še­ni’, ne­ke od na­tje­ca­te­lji­ca od­lu­či­le su se ma­lo ‘po­pra­vi­ti’. Po­ve­ća­le su gru­di, sta­vi­le fi­le­re u us­ni­ce, za­gla­di­le li­ce, te­to­vi­ra­le di­je­lo­ve ti­je­la, a ne­ke su se odva­ži­le i na čud­no­va­te pir­sin­ge.

Prva kan­di­dat­ki­nja ko­ja će svo­jim šar­mom po­ku­ša­ti na­ći osvo­ji­ti ‘Sa­vr­še­nog’ je Mo­ni­ka Kel­čec (30), ko­ja ra­di u Si­sku kao vi­ša struč­na su­rad­ni­ca za pros­tor­no ure­đe­nje i gra­di­telj­stvo.

- Mar­lji­va sam,

sna­la­ž­lji­va i pra­ved­na oso­ba, vr­lo upor­na i osje­ćaj­na te sam pra­vom mu­škar­cu sprem­na da­ti bez­u­vjet­nu ljubav i os­lo­nac, a is­to oče­ku­je za­uz­vrat - iz­ja­vi­la Mo­ni­ka ko­ja je zbog Sa­vr­še­nog po­pra­vi­la us­ni­ce, od­nos­no sta­vi­le fi­le­re u njih ka­ko bi iz­gle­da­le ve­će. No, ni­je Mo­ni­ka je­di­na. Mi­ha­ela Mu­hvić je ta­ko­đer jed­na od kan­di­dat­ki­nja ko­ja je tan­ke us­ni­ce za­mi­je­ni­la pu­ni­jim. 23-go­diš­nja Po­re­čan­ka vo­li po­bje­đi­va­ti stra­ho­ve i po­mi­ca­ti vlas­ti­te gra­ni­ce. Tre­nu­tač­no ra­di u ca­si­nu u Po­re­ču, no on­dje se ne pla­ni­ra du­go­roč­no za­dr­ža­va­ti. Sma­tra da je lak­še za­vo­di­ti ne­ko­ga do ko­ga joj ni­je sta­lo ne­go ne­ko­ga za kim je pot­pu­no ‘lu­da’ jer se ta­da, priz­na­je, pre­tvo­ri u ma­če. Ni­je ju strah po­ka­za­ti emo­ci­je pa ne is­klju­ču­je op­ci­ju da će se za­lju­bi­ti u showu. Još jed­na u lo­vu na Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog je Sil­via Po­kra­jac (19) ko­ja se ba­vi ma­ne­kens­tvom. Sil­via zna što že­li - od mu­ška­ra­ca do izgleda pa ni ne ču­di što se ta­ko­đer odva­ži­la na za­hvat po­ve­ća­va­nja us­ni­ca.

- Tra­žim deč­ka

ko­ji je pa­me­tan i ka­riz­ma­ti­čan te ne­ko­ga tko raz­miš­lja svo­jom gla­vom i pri­da­je mi pu­no paž­nje - iz­ja­vi­la je Sil­via. I dok ne­ke dje­voj­ke ne sa­kri­va­ju da su na se­bi na­pra­vi­le ne­ko­li­ko po­pra­va­ka, dru­ge pak du­gač­kim ha­lji­na­ma po­ku­ša­va­ju pre­kri­ti te­to­va­že. Me­di­cin­ska ses­tra Ma­ria Pro­tu­li­pac za­ljub­lje­na je u te­to­va­že te ima jed­nu ko­ja se pro­te­že pre­ko ci­je­le no­ge, a dru­gu na ra­me­nu.

- Vo­lim deč­ke s li­je­pim osmi­je­hom, po­zi­tiv­nim sta­vom i do­brim smis­lom za hu­mor, a ni­ka­ko ne smi­ju bi­ti lju­bo­mor­ni, sklo­ni pre­lju­bu ili agre­siv­ni - sma­tra Ma­ria. Slič­no raz­miš­lja i stu­den­ti­ca a Emily Živ­čić (24) iz Du­ge Re­se.

- Pre­fe­ri­ram kre­ativ­ne

i spon­ta­ne deč­ke ko­ji ima­ju dobar smisao za hu­mor te sma­tram ka­ko mi part­ner tre­ba ujed­no bi­ti i naj­ve­ća po­dr­ška u ži­vo­tu - za­klju­ču­je li­je­pa Emily.

30-go­diš­nja bri­ne­ta iz Si­ska ni­je bi­la za­do­volj­na ve­li­či­nom svo­jih us­ni­ca ta­ko da ih je od­lu­či­la po­pra­vi­ti

Emily Živ­čić Ani­ma­to­ri­ca na dje­čjim ro­đen­da­ni­ma sva­kod­nev­no vjež­ba yo­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.