Obo­ža­va­te­lje šo­ki­ra­ju pri­rod­nim iz­gle­dom

Ni­su ni ce­le­brityji uvi­jek ‘zrih­ta­ni’. Pa­pa­ra­zzi čes­to J.Lo ulo­ve bez šmin­ke ka­ko iz­la­zi iz te­re­ta­ne, dok Brit­ney Spe­ars tak­va ‘na­ba­cu­je’ sel­fi­eje i di­je­li ih na druš­tve­noj mre­ži

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV LICKAONICA - Pi­še: HELENA IVANKOVIĆ

Pje­va­či­ce Jen­ni­fer Lo­pez (50), Ade­le (31), Ri­han­na (31)... Sve one se za svo­je nas­tu­pe i jav­na po­jav­lji­va­nja do­tje­ra­ju tip-top. Pre­kri­ju bu­bu­lji­ce, pje­gi­ce i uvi­jek su sa­vr­še­no na­šmin­ka­ne, ali na druš­tve­nim mre­ža­ma ne kri­ju ka­ko iz­gle­da­ju bez šmin­ke.

Ia­ko je uš­la u šes­to de­set­lje­će ži­vo­ta, J.Lo ma­mi po­gle­de gdje god se po­ja­vi. Re­do­vi­to vjež­ba ka­ko bi nje­zi­ni tr­buš­nja­ci bi­li pos­to­ja­ni pa ju ne­ri­jet­ko pa­pa­ra­zzi ulo­ve ne­sre­đe­nu ka­ko iz­la­zi iz te­re­ta­ne. Me

pri­rod­ni izgled ne skri­va ni na druš­tve­nim mre­ža­ma. Uz broj­ne fo­to­gra­fi­je s nas­tu­pa, na nje­zi­nom Ins­ta­gram pro­fi­lu su za­bi­lje­že­ni i po­ne­ki tre­nu­ci iz pri­vat­nog ži­vo­ta. Po­put nje je i De­mi Lo­va­to

đu­tim, ona svoj

(27). Ot­ka­ko je iz­aš­la s re­ha­bi­li­ta­ci­je po­go­di­li su ju lo­ši ko­men­ta­ri na ra­čun izgleda. Po­če­la je tre­ni­ra­ti ka­ko bi ski­nu­la ki­lo­gra­me ko­je je sku­pi­la na odvi­ka­va­nju, a fa­no­vi­ma je di­je­li­la fo­to­gra­fi­je bez šmin­ke na­kon vjež­ba­nja.

Po­ka­za­la im je pje­gi­ce

na li­cu ko­je ina­če pre­kri­je šmin­kom. Ri­han­na ima vlas­ti­tu li­ni­ju koz­me­ti­ke ko­ju sa­ma pro­mo­vi­ra na druš­tve­nim mre­ža­ma, ali ni­je joj stra­no po­zi­ra­nje bez šmin­ke. Brit­ney, pak, ni­je po­put njih. Svo­jim “pri­rod­nim” fo­to­gra­fi­ja­ma ni­je za­di­vi­la obo­ža­va­te­lje ko­ji su joj pi­sa­li da izgleda bo­les­no i da je nje­zin tim to obja­vio. - Zo­vem ovo mo­jim kuć­nim “ju­tar­nja ka­va” iz­gle­dom - na­pi­sa­la je Brit­ney. S dru­ge stra­ne, fa­no­vi uvi­jek di­je­le kom­pli­men­te Ade­le kad god im po­ka­že “čis­to” li­ce.

Jen­ni­fer Lo­pez Čes­to na­gla­ša­va da bri­ne o svo­joj ko­ži pa se na nje­nom Ins­ta­gra­mu na­đu ‘pri­rod­ne’ fot­ke De­mi Lo­va­to Pje­va­či­ca ve­ći­nom skri­va pje­gi­ce, ali sni­mi­la je kam­pa­nju bez ‘fil­te­ra’ za Dan že­na za Vo­gue

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.