Ži­ri upr­ljao ru­ke te is­ko­vao zlat­ni gumb

Po­vo­dom no­ve sezone ‘Su­per­ta­len­ta’, Šu­put, Bil­man, Tom­čić i Po­po­vić Vo­la­rić za­su­ka­li su ru­ka­ve, na­vuk­li rad­na odi­je­la i po­ja­vi­li se u ma­lo dru­ga­či­jem iz­da­nju ne­go do sad

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA - Pi­še: ASTRID ČADA

pi­li su se ka­ko bi sni­mi­li promo spot za na­do­la­ze­ću sezonu. Mjes­to rad­nje bi­la je lje­va­oni­ca že­lje­za, a za­da­tak – is­ko­va­ti naj­poz­na­ti­ji zlat­ni gumb showa.

ina­če u Su­per­ta­len­tu, bi­li smo pr­lja­vi pred ka­me­ra­ma i iz­re­ži­ra­ni, ali i da­lje ve­se­li i spon­ta­ni. Ok, ni­su baš svi bi­li spon­ta­ni. A zna­mo i tko ni­je bio spon­tan - iz­ja­vi­la je Mar­ti­na. Da­vo­ra je naj­vi­še ra­zve­se­li­lo to što je, is­ti­če, svo­je ko­le­ge iz ži­ri­ja ko­nač­no vi­dio za­pr­lja­ne.

- Ni­sam vje­ro­vao da ćemo sve di­je­lo­ve ra­di­ti baš u stvar­nim uvje­ti­ma, a sad znam da ni­je la­ko do­ći do zlat­nog gum­ba.

- U od­no­su na

Bi­lo je vru­će i praš­nja­vo, ali fo­ra - za­klju­čio je Davor. No­va se­zo­na Su­per­ta­len­ta do­no­si no­va uz­bu­đe­nja, kan­di­da­te i ta­len­te ko­je još ni­smo ima­li pri­li­ke vi­dje­ti na ovim prostorima. Tko je sve odu­še­vio, a tko šo­ki­rao ži­ri, ne pro­pus­ti­te doz­na­ti u no­voj, sezoni Su­per­ta­len­ta ko­ja s emi­ti­ra­njem kre­će u ruj­nu ove go­di­ne.

nam se kri­te­ri­ji ma­lo pos­tro­ži­li, jer proš­le go­di­ne ka­ko je na­ma bi­la prva se­zo­na, ni­smo zna­li što mo­že­mo oče­ki­va­ti od kan­di­da­ta, pa smo mi bi­li ma­lo bla­go­nak­lo­nje­ni­ji - iz­ja­vi­la je Ma­ja. Da­tum emi­ti­ra­nja još uvi­jek ni­je poz­nat.

- Mis­lim da su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.