Tre­ći nas­ta­vak fil­ma o agen­tu Ban­nin­gu odu­še­vio je pu­bli­ku

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KINO -

1

BI­LO JED­NOM U HOLLYWOODU Pri­ča je o glum­cu i nje­go­vu dvoj­ni­ku ko­ji kre­ću na put ka­ko bi pro­naš­li svo­je mjes­to pod sun­cem u film­skoj in­dus­tri­ji da­le­ke 1969. go­di­ne.

2

PAD AN­ĐE­LA U ovom je nas­tav­ku agen­tu Ban­nin­gu na­mje­šten po­ku­šaj aten­ta­ta na pred­sjed­ni­ka iz če­ga će mo­ra­ti iz­vu­ći vlas­ti­tu agen­ci­ju i FBI dok po­ku­ša­va ot­kri­ti stvar­nu pri­jet­nju.

3

VE­LI­KO PU­TO­VA­NJE Ne­vje­ro­jat­na pri­ča po­či­nje ka­da ro­da za­bu­nom dos­ta­vi be­bu pan­du na kri­vu adre­su - obi­te­lji med­vje­da, a me­do od­lu­či vra­ti­ti be­bu pra­vim ro­di­te­lji­ma.

4

DO­RA IS­TRA­ŽU­JE IZ­GUB­LJE­NI GRAD Pro­vo­de­ći ve­ći­nu ži­vo­ta u is­tra­ži­va­nju džun­gle s ro­di­te­lji­ma, ni­šta ni­je moglo Do­ru pri­pre­mi­ti za naj­o­pas­ni­ju avan­tu­ru – sred­nju ško­lu.

5

BRZI I ŽESTOKI: HOBBS I SHAWRATING “Brzi i žestoki” ima pr­ve sa­mos­tal­ne vo­za­če. Dwayne Joh­n­son i Ja­son Stat­ham re­pri­zi­ra­ju ulo­ge kao Lu­ke Hobbs i Dec­kard Shaw.

6

FES­TI­VAL STRA­HA Dani i Chris­ti­an na ru­bu su raz­la­za. Ipak, ot­pu­tu­ju u iz­o­li­ra­no šved­sko se­lo, na neo­bi­čan fes­ti­val ljet­nog sol­s­ti­ci­ja i slav­lje ko­je se do­ga­đa sa­mo je­dan­put sva­kih 90 go­di­na.

7

SPIDER-MAN: DA­LE­KO OD KU­ĆE Na­kon do­ga­đa­ja s Osvet­ni­ci­ma Pe­ter Par­ker s pri­ja­te­lji­ma od­la­zi na ljet­ni od­mor u Eu­ro­pu. No mir­ni od­mor im pre­ki­da opas­ni Mys­te­rio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.