PO­S­LJED­NJI SAMURAJ

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 7. 9. -

Ame­ri­ka, 1870-ih. Ra­zo­ča­ran či­nje­ni­com što je voj­ska u ko­joj je slu­žio bez­raz­lož­no ma­sa­kri­ra­la In­di­jan­ce, ka­pe­tan Nat­han Al­gren odao se al­ko­ho­lu. Iz­gu­bi po­sao zbog pi­ća i ne­ma dru­gog iz­bo­ra ne­go pri­hva­ti­ti po­sao ko­ji mu u nu­di nje­gov biv­ši za­po­vjed­nik Ba­gley - pu­to­va­nje u Ja­pan i obu­ča­va­nje ta­moš­nje voj­ske mo­der­nim za­pad­njač­kim rat­nič­kim vje­šti­na­ma.

ŽANR: POVIJESNI, 2003., SAD RE­ŽI­JA: EDWARD ZWICK ULO­GE: TOM CRUISE 

FILM HTV 1 21:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.