JACK REACHER: NE­MA PO­VRAT­KA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 7. 9. -

Jack Reacher biv­ši je voj­ni po­li­ca­jac i pot­pu­ni usam­lje­nik. Ne­ma obi­te­lji ni­ti ikak­va vlas­niš­tva. Ne­ma obve­za ni stra­ha, ne­ma ni­šta - osim ja­kog osje­ća­ja za prav­du. Zbog to­ga mo­ra nad­mu­dri­ti i nad­v­la­da­ti pra­vu voj­sku zlo­či­na­ca, jer ka­da Reacher na­iđe na ne­vo­lju, ne mo­že odus­ta­ti. Ni­jed­nom. Ni­ka­da.

ŽANR: AKCIJA, 2016., SAD RE­ŽI­JA: EDWARD ZWICK ULO­GE: TOM CRUISE  

FILM NO­VA TV 21:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.