ULOVI SMARTA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 7. 9. -

Sje­di­šte ame­rič­ke špi­jun­ske or­ga­ni­za­ci­je CONTROL, na­pad­nu­to je i po­či­ni­te­lji su se do­mo­gli iden­ti­te­ta svih taj­nih age­na­ta. Še­fu agen­ci­je os­ta­je sa­mo jed­na op­ci­ja, una­pri­je­di­ti mla­dog i smo­ta­nog ana­li­ti­ča­ra, Maxwel­la Smarta, u agen­ta. Nje­gov no­vi iden­ti­tet je Agent 86 i on će uči­ni­ti sve ka­ko bi se za­us­ta­vio zlu or­ga­ni­za­ci­ju KAOS.

ŽANR: AKC. KOM., 2008., SAD RE­ŽI­JA: PE­TER SEGAL ULO­GE: STEVE CARELL  

FILM HTV 1 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.