MALCI

FILM RTL 20:20

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 7. 9. -

Malci su ma­la žu­ta stvo­re­nja ko­ja pos­to­je od po­čet­ka vre­me­na.. Odu­vi­jek su slu­ži­li naj­o­mra­že­ni­jim gos­po­da­ri­ma, ko­ji su, pak, stra­da­va­li na naj­raz­li­či­ti­je na­či­ne. Malci na­kon sil­nih dra­ma s gos­po­da­ri­ma od­la­ze u iz­o­la­ci­ju te za­po­či­nju no­vi ži­vot u špi­lji na Ar­k­ti­ku. Go­di­ne pro­la­ze, a nji­ma pos­ta­je do­sad­no bez gos­po­da­ra. Ka­ko bi po­vra­ti­li smisao pos­to­ja­nja i bi­li ko­ris­ni, je­dan ne­us­tra­ši­vi me­đu njim, Ke­vin od­lu­či da je doš­lo vri­je­me po­tra­ži­ti no­vog gos­po­da­ra.

ŽANR: ANI­MI­RA­NI, 2015., SAD RE­ŽI­JA: KYLE BALDA,

  PIERRE COFFIN GLASOVI: RENATA SABLJAK  

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.