KRALJ ARTHUR: LE­GEN­DA O MAČU

PREPORUKA DA­NA NO­VA TV 22:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 8. 9. -

Hva­lje­ni film­ski re­da­telj Guy Rit­c­hie uno­si svoj di­na­mi­čan stil u ep­sku fan­tas­tič­nu ak­cij­sku pus­to­lo­vi­nu „Kralj Arthur: Le­gen­da o maču“. S Char­li­ejem Hun­na­mom u nas­lov­noj ulo­zi, ovaj je film iko­nok­las­tič­ki pri­kaz kla­sič­nog mi­ta o Exca­li­bu­ru ko­ji pra­ti Ar­t­hu­rov put od uli­ca do pri­jes­to­lja. Ka­da Ar­t­hu­ro­va oca ubi­ju, Vor­ti­gern (Ju­de Law), Ar­t­hu­rov stric, ugra­bi kru­nu. Li­šen na­s­ljed­nog pra­va i nez­na­ju­ći uop­će tko je on za­pra­vo, Arthur na te­žak na­čin odras­ta u po­kraj­njim uli­či­ca­ma gra­da. Ali kad jed­nom iz­vu­če mač iz ka­me­na, nje­gov se ži­vot pre­okre­ne na­gla­vač­ke te je pri­mo­ran priz­na­ti svo­je pra­vo na­s­lje­đe... Svi­đa­lo mu se to ili ne.

ŽANR: AVANTURA, 2017., SAD RE­ŽI­JA: GUY RIT­C­HIE

ULO­GE: CHARLIE HUNNAM, ASTRID BERGES-FRISBEY,

JU­DE LAW, DJIMON HOUNSOU, ERIC BA­NA, AIDAN

GILLEN, FREDDIE FOX

 

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.