KVA­LI­FI­KA­CI­JE EP: AZER­BAJ­DŽAN - HR­VAT­SKA

PREPORUKA DA­NA NO­VA TV 17:45

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 9. 9. -

Hr­vat­sku 09. rujna od 18 sa­ti oče­ku­je te­ško gos­to­va­nje u Ba­kuu pro­tiv ne­ugod­nog Azer­baj­dža­na. Ta­moš­nju re­pre­zen­ta­ci­ju vo­di hr­vat­ski struč­njak Ni­ko­la Jur­če­vić ko­ji u du­šu poz­na­je na­še igrače. Po­ka­zao je to pro­tiv Hr­vat­ske u Mak­si­mi­ru na po­čet­ku kva­li­fi­ka­ci­ja ka­da su “va­tre­ni” je­dva po­bi­je­di­li 2-1. Čak su Aze­ri po­ve­li go­lom Sej­da­je­va, ali pre­okre­nu­la je Hr­vat­ska go­lo­vi­ma Ba­ri­ši­ća i Kra­ma­ri­ća. Azer­baj­džan će si­gur­no igra­ti u dvos­tru­kom blo­ku i pri­li­ku vre­ba­ti iz kon­tre. Bit će ih te­ško pro­bi­ti jer je iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić u ovoj re­pre­zen­ta­tiv­noj ak­ci­ji li­šen po­mo­ći Iva­na Ra­ki­ti­ća, An­dre­ja Kra­ma­ri­ća i Du­je Ća­le­te-Ca­ra. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je Hr­vat­ska zad­nji put gos­to­va­la u Ba­kuu 2015. u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Europ­sko pr­vens­tvo, a za­vr­šio je 0-0. Ta­da je iz­bor­nik bio da­naš­nji tre­ner Bayer­na, Ni­ko Ko­vač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.