INDIJSKI ZAČIN NA FRAN­CU­SKI NA­ČIN

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 9. 9. -

Ka­da se u Fran­cu­sku do­se­li obi­telj iz In­di­je te otvo­ri za­lo­gaj­ni­cu na­su­prot slav­nog fran­cu­skog res­to­ra­na ko­ji vo­di bri­ljant­na ma­da­me Mal­lo­rey do­ći će do pri­sil­nog mi­je­ša­nja pot­pu­no raz­li­či­tih kul­tu­ra, ali i re­ce­pa­ta i za­či­na... “Indijski začin na fran­cu­ski na­čin” snim­ljen je pre­ma is­to­ime­nom bes­t­sel­le­ru Ric­har­da Mo­ra­isa.

ŽANR: KOM. DRA­MA, 2014., SAD RE­ŽI­JA: LASSE HALLSTRÖM ULO­GE: HELEN MIRREN  

FILM HTV 2 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.