ŠANGAJSKO PODNE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 10. 9. -

U ves­ter­nu smje­šte­no­me u 19. sto­lje­će, Chon Wang je nes­pret­ni stra­žar ki­ne­sko­ga ca­ra. Ka­da net­ko ot­me prin­ce­zu Pei Pei iz Za­bra­nje­no­ga gra­da, Wang osje­ća od­go­vor­nost i in­zis­ti­ra na to­me da se pri­dru­ži os­ta­lim stra­ža­ri­ma ko­ji su pos­la­ni da spa­se prin­ce­zu u SAD. Wang sti­že u sa­vez­nu dr­ža­vu Ne­va­du i ula­zi u trag ot­mi­ča­ri­ma.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2000., SAD, H. KONG RE­ŽI­JA: TOM DEY ULO­GE: JACKIE CHAN  

FILM NO­VA TV 23:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.