ALOHA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 10. 9. -

Na sjaj­noj ka­ri­je­ri Bri­ana Gil­cres­ta (Brad­ley Co­oper) u su­rad­nji s voj­skom os­ta­le su ne­ke sje­ne, pa se on vra­ća na mjes­to svo­jeg naj­ve­ćeg us­pje­ha, Ha­va­je. Po­no­vo se po­ve­zu­je s dav­no iz­gub­lje­nom lju­bav­lju (Rac­hel McAdams), ali se u is­to vri­je­me i iz­ne­na­da za­lju­bi u mla­du pi­lot­ki­nju (Em­ma Sto­ne) ko­ju su mu do­di­je­li­le zrač­ne sna­ge...

ŽANR: ROM. KOM., 2015., SAD RE­ŽI­JA: CAMERON CROWE ULO­GE: BRAD­LEY CO­OPER  

FILM HTV 2 22:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.