JA, DA­NI­EL BLAKE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 10. 9. -

Udo­vac Da­ni­el Blake, 59-go­diš­nji sto­lar iz Newcas­tlea, do­ži­vi sr­ča­ni udar. Ia­ko mu nje­gov kar­di­olog ne do­pu­šta da se vra­ti na po­sao, Da­ni­ela pro­gla­se rad­no spo­sob­nim te ne­ma pra­va na nak­na­du za ne­za­pos­le­ne... Film je 2016. go­di­ne osvo­jio Zlat­nu pal­mu na Film­skom fes­ti­va­lu u Can­ne­su, a 2017. go­di­ne na­gra­du BAFTA za naj­bo­lji bri­tan­ski film.

ŽANR: DRA­MA, 2016., VB, FRA., BEL. RE­ŽI­JA: KEN LOACH ULO­GE:

DAVE JOHNS 

FILM HTV 2 23:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.