FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV UTORAK, 10. 9. PROGRAM - -

HBO

14:05 T. J. Mil­ler: Pe­dant­no smi­je­šan 15:05 Ne­mo­gu­ća mi­si­ja: Ras­pad sis­te­ma 17:30 Igra­či V 18:00 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom VI 18:30 Si­re­na II 19:10 Krip­ton II 20:00 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area III 21:00 Ja­ganj­ci Bož­ji 21:55 Oblik vode 00:00 Trans

HBO 2

08:20 Projekt Bres­lin-Ha­mill 10:10 Pri­ča o igrač­ka­ma 3 11:55 Su­mrak tem­pla­ra 12:35 Pro­na­đi me u Pa­ri­zu 13:05 Pa­tro­la prok­le­tih 13:50 Obi­telj ču­da­ka 15:40 Si­ro­maš­ni, ali bo­ga­ti 2 17:15 Ora­šar i če­ti­ri kra­ljev­s­tva 19:00 Ho­tel Grand Bu­da­pest 20:40 Ga­leb 22:20 Obi­telj ču­da­ka 00:10 Bi­je­lo III CI­NES­TAR TV

09:00 11,6 11:00 Deč­ki i cu­re 12:50 Ot­mi­ca 14:50 Bi­jes pod kon­tro­lom 16:50 Iz sveg gla­sa 18:45 Za ljubav ne­ma li­je­ka 20:45 Bling Ring 22:25 Ash pro­tiv zlih mr­tva­ca III 22:55 Ljubav i ples 00:30 Div­lje uli­ce, 2010., akcija, Nje­mač­ka, SAD

FOX CRI­ME

14:00 Las Ve­gas 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Smrt u ra­ju 18:10 In­s­pek­tor Du­pin 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Har­row 23:05 Zlo­či­nač­ki umo­vi 00:00 Smrt u ra­ju 01:05 Eki­pa za oče­vid CINEMAX

09:20 Pot­kra­lje­va ku­ća 11:10 Scar­bo­ro­ugh 12:40 Do­bri Will Hun­ting 14:50 Amra i dru­gi brak 16:25 Zlo­čes­ti Djed Mraz 18:00 Groz­ni­ca su­bot­nje ve­če­ri 20:00 Div­lji­na 21:45 Jett 22:45 Maj­kaOtacSin

FOX LI­FE

12:00 Ho­tel Grand 12:55 Will i Gra­ce 13:50 Rat u ku­ći 14:45 Co­ugar Town 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Spe­ci­ja­li­zant 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Mla­đa 20:00 Cu­re bez lo­ve 21:00 Will i Gra­ce 22:00 Sa­mo­hra­ni ro­di­te­lji 22:55 Spe­ci­ja­li­zant

PICKBOX TV

14:00 Po­vra­tak u ži­vot 14:30 Znam tko si 16:20

Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:05 Skan­dal 17:50 Raj za da­me 18:30 Po­vra­tak u ži­vot 19:00 Is­ti­na 20:15 Raj za da­me 21:00 Krv 21:50 Skri­ve­ni: Pr­vo­ro­đe­ni 22:35 Skan­dal

TV 1000

07:10 Go­ri­le u ma­gli 09:15 Ra­zve­di me, za­ve­di me 10:50 Svje­tlo da­na 12:40 Inva­zi­ja svi­je­ta: Bit­ka Los An­ge­les 14:30 Mo­ja svi­nja i ja 16:00 Ne­bo u lis­to­pa­du 17:45 Do­go­vor 19:05 Hel­l­boy 2: Zlat­na voj­ska 21:00 Sa­ti 22:50 Za­ljub­lje­ni Sha­kes­pe­are 00:50 Is­po­vi­jest opas­nog uma 02:40 U vr­tlo­gu igre

KI­NO TV

06:00 Žeđ 08:15 Po­s­ljed­nji dani na Mar­su 10:00 Lar­go Win­ch: Bur­man­ska uro­ta 12:00 Orao 14:00 O’Hor­ten 16:00 Tur­ne­ja ži­vo­ta 18:00 Dom za ti­nej­dže­re 20:15 Po­ru­ka u bo­ci 22:05 Nim­fo­man­ka 1 00:05 Ri­mu s lju­bav­lju 02:00 Dom za ti­nej­dže­re

FILM KI­NO TV 20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.