MA­MA UZIMA SLO­BOD­NO

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 11. 9. -

Obi­telj­ska ko­me­di­ja/dra­ma o maj­ci i su­pru­zi ko­ja shva­ća da je nje­zi­na obi­telj uop­će vi­še ne pri­mje­ću­je kao oso­bu, ne­go sa­mo po ono­me što za njih ra­di. La­ura Mil­ler ima mu­ža ko­je­ga vo­li i dje­cu ko­joj je po­sve­će­na. Zbog obi­te­lji, na­pus­ti­la je ka­ri­je­ru ar­hi­tek­ti­ce, ia­ko je iz­nim­no da­ro­vi­ta, zbog če­ga naj­vi­še ža­li nje­zi­na naj­bo­lja pri­ja­te­lji­caTrish.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2014., SAD RE­ŽI­JA: MARK JE­AN ULO­GE: BONNIE SOMERVILLE  

FILM HTV 2 13:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.