FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SRIJEDA, 11. 9. PROGRAM - -

HBO

08:50 Dis­tant Sky: Nick Ca­ve & The Bad Se­eds uži­vo u Ko­pen­ha­ge­nu 10:25 Char­li­eje­vi an­đe­li: Pu­nom br­zi­nom 12:15 Jackie Brown 14:50 God­zil­la 16:50 Krip­ton II 17:40 Igrač broj 1 20:00 Oce­ano­vih 8 21:50 Na­s­lje­đe II 22:50 Do­mo­ro­dac 00:35 Pra­ved­nik 2

HBO 2

11:20 Su­mrak tem­pla­ra 12:05 Pro­na­đi me u Pa­ri­zu 12:35 Bum­ble­bee 14:30 Po­vra­tak Mary Pop­pins 16:40 Le­gen­da o ču­va­ri­ma 18:15 Si­re­na II 19:00 Ja sam noć 20:45 Eg­zo­dus: Bo­go­vi i kra­lje­vi 23:15 Na­pu­šta­ju­ći Ne­ver­land 01:15 Slen­der Man 02:50 Op­sjed­nu­ta Han­nah Gra­ce CI­NES­TAR TV

09:00 Iz sveg gla­sa 11:00 Su­per lu­ze­ri 13:00 Za ljubav ne­ma li­je­ka 15:00 Ži­vot je mo­re 17:20 Igra sud­bi­ne 19:00 Ka­ubo­ji 21:00 Ve­li­ki po­hod 23:20 Pi­ja­ni od lju­ba­vi 01:05 Že­na na sre­br­noj plo­či, 2016., dra­ma, ho­ror, Fran­cu­ska

FOX CRI­ME

14:00 Las Ve­gas 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Smrt u ra­ju 18:10 In­s­pek­tor Du­pin 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Ins­tin­kt 22:55 Zlo­či­nač­ki umo­vi 23:55 Ca­in 01:05 Eki­pa za oče­vid CINEMAX

09:30 Groz­ni­ca su­bot­nje ve­če­ri 11:25 Spi­no­sa­ur 11:40 Div­lji­na 13:25 Za­gros 15:10 1985. 16:40 So­ba za iz­najm­lji­va­nje 18:10 Mu­že­vi i že­ne 20:00 Ro­se­maryna be­ba 22:20 Po­ro­ro­ca 00:55 Mu­ta­fu­kaz 02:30 Ame­rič­ki lju­bim­ci

FOX LI­FE

12:55 Will i Gra­ce 13:50 Rat u ku­ći 14:15 Rat u ku­ći 14:45 Co­ugar Town 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Spe­ci­ja­li­zant 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Mla­đa 20:00 Cu­re bez lo­ve 21:00 Will i Gra­ce 22:00 Bez ri­je­či 22:55 Spe­ci­ja­li­zant

PICKBOX TV

15:00 Is­ti­na 16:15 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:00 Skan­dal 17:45 Raj za da­me 18:25 Po­vra­tak u ži­vot 18:55 Is­ti­na 20:15 Raj za da­me 21:00 Krv 21:50 Skri­ve­ni: Pr­vo­ro­đe­ni 22:40 Skan­dal 23:25 Ne pod­cje­njuj Jor­dan

TV 1000

07:00 Ra­lje 09:00 Ra­lje 2 10:50 Ne­bo u lis­to­pa­du 12:35 Hel­l­boy 2: Zlat­na voj­ska 14:30 Po­no­vo naj­bo­lji tim 2 15:55 Pro­zor u dvo­ri­šte 17:45 Sa­ti 19:35 Na­po­kon Pol­ly 21:00 Ro­di­te­lji 23:00 U vr­tlo­gu igre 01:00 Cu­re bi­ra­ju 02:35 In­si­der 04:40 Bra­ća

KI­NO TV

06:00 Nim­fo­man­ka 1 08:00 Ri­mu s lju­bav­lju 10:00 Knjiž­ni­čar 3: Po­tra­ga za ju­di­nim pe­ha­rom 12:00 Put­ni­ci lju­bav­ni­ci 14:00 Je­dan i pol vi­tez 16:00 Alan Pa­trid­ge 18:00 Ba­tler 20:15 Ubo­ji­ca si­lom pri­li­ka 22:00 Nim­fo­man­ka 2 00:05 An­ne­li­ese: Eg­zor­cis­tič­ke snim­ke

FILM HBO 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.