PREDSJEDNI­ČKA IGRA

PREPORUKA DA­NA HTV 2 22:30

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM ČETVRTAK 12. 9. -

Po­li­tič­ka ko­lum­nis­ti­ca u Wa­shin­g­to­nu Rac­hel Ar­m­s­trong (K. Bec­kin­sa­le) sa­nja o Pu­lit­ze­ro­voj na­gra­di, ali umjes­to to­ga za­vr­ši u za­tvo­ru. U no­vi­na­ma za ko­je ra­di Rac­hel je obja­vi­la ime i pre­zi­me CIA-ine ope­ra­tiv­ke Eri­ce Van Do­ren (V. Far­mi­ga) ko­ja se ne­tom vra­ti­la iz Ve­ne­zu­ele. Vla­da je od­mah re­agi­ra­la na cu­re­nje po­da­ta­ka i za­tra­ži­la od Rac­hel da kaže tko joj je to do­ja­vio jer se ra­di o na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti. Ona je od­bi­la ot­kri­ti izvor i za­vr­ši­la u za­tvo­ru. Za­tvor­ski dani su se pre­tvo­ri­li u tjed­ne, tjed­ni u mje­se­ce, ali Rac­hel ni­je po­pu­šta­la... Sce­na­rij za film in­s­pi­ri­ran je stvar­nim slu­ča­jem no­vi­nar­ke Ju­dith Mil­ler.

ŽANR: DRA­MA, 2008., SAD RE­ŽI­JA: ROD LURIE ULO­GE: KATE BEC­KIN­SA­LE, MATT DIL­LON, AN­GE­LA BASSETT, ALAN ALDA, VE­RA FAR­MI­GA

 

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.