BATMAN

PREPORUKA DA­NA RTL 22:00

24sata - Cafe 24 - - PETAK 13. 9. -

Got­ham City je mra­čan i opa­san grad, u ko­jem je­di­nu za­šti­tu pred­stav­lja iona­ko ko­rum­pi­ra­na po­li­ci­ja pa sva nas­to­ja­nja po­li­cij­skog na­čel­ni­ka i gra­do­na­čel­ni­ka da ga uči­ne si­gur­ni­jim pa­da­ju u vo­du, sve do po­jav­lji­va­nja mrač­nog vi­te­za. Batman (Mic­ha­el Ke­aton) je ma­ski­ra­ni bo­rac pro­tiv kri­mi­na­la ko­je­mu nit­ko ne zna pra­vi iden­ti­tet, ko­ji će na­gra­đi­va­na no­vi­nar­ka Vic­ki Va­le (Kim Basinger) pod sva­ku ci­je­nu po­ku­ša­ti ot­kri­ti. Na­iz­gled te­žak po­sao još će vi­še ote­ža­ti se­ri­ja ne­mi­lo­srd­nih zlo­či­na iza ko­jih sto­ji psi­ho­tič­ni i ne­pre­dvid­lji­vi Jo­ker (Jack Nic­hol­son), ko­ji grad že­li pre­tvo­ri­ti u svo­je mrač­no igra­li­šte. Je­di­ni ko­ji mo­že spa­si­ti si­tu­aci­ju jest Batman. Ako uop­će i pos­to­ji dvoj­ba ko­ja je od film­skih ekra­ni­za­ci­ja kul­t­nog stri­pa o Bat­ma­nu, auto­ra Bo­ba Ka­nea, naj­bo­lja, on­da iz­bor de­fi­ni­tiv­no pa­da na prva dva nas­lo­va se­ri­ja­la, oba snim­lje­na pod re­da­telj­skom pa­li­com omi­lje­nog mrač­nja­ka Ti­ma Bur­to­na.

ŽANR: AKCIJA, FANTASTIKA, 1989., SAD RE­ŽI­JA: TIM BURTON ULO­GE: MIC­HA­EL KE­ATON, JACK NIC­HOL­SON, KIM BASINGER, JACK PALANCE



Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.