FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 13. 9. PROGRAM - -

HBO

09:10 Za­tvor­ski krug 11:05 Ne­be­sa 12:45 Pljač­ka usred ura­ga­na 14:30 Alex i ja 16:00 Ja sam noć 17:40 Fil­mo­vi i zvi­jez­de XI 18:10 Per­cy Jac­k­son: Mo­re ču­do­vi­šta 20:00 Doš­lja­ci iz proš­los­ti 20:55 Bi­je­lo III 21:40 Če­ka­ju­ći smrt u De­nve­ru 23:35 Ga­leb 01:15 Do­sje Ali­en

HBO 2

09:05 Storm 10:45 Mar­vi­no­va so­ba 12:25 Su­mrak tem­pla­ra II 13:10 Pro­na­đi me u Pa­ri­zu 13:40 Ži­vot pos­li­je ži­vo­ta 15:50 Film­ske zvi­jez­de ži­ve vječ­no 17:35 Ame­rič­ka pri­ča 18:15 Ame­rič­ka pri­ča 19:00 Pri­ča o igrač­ka­ma 3 20:45 Lu­da ma­ma 22:15 Što se do­go­di­lo 11. rujna CI­NES­TAR TV

09:00 Alex i Em­ma 10:55 Stu­den­ti­ca i gos­po­din Hen­ri 12:50 Do­uš­nik 14:55 Ri­je­ka sje­ća­nja 17:15 Iz džun­gle u džun­glu 19:10 Na ru­bu 21:00 Dos­tav­ljač 22:55 To­pla ti­je­la, 00:45 Ži­vot Da­vi­da Ga­lea, 2003., dra­ma, SAD

FOX CRI­ME

14:00 Las Ve­gas 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Ca­in 18:10 In­s­pek­tor Du­pin 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Umor­stva u Mid­so­me­ru 00:00 Ca­in 01:05 Eki­pa za oče­vid 02:00 In­s­pek­tor Du­pin CINEMAX

07:30 Ša­olin­ski no­go­met 09:20 Du­ho­vi­ta kra­va 11:05 Pjesma o je­ze­ru Sway 12:45 Top Gun 14:35 Opas­na pus­to­lo­vi­na 16:35 Ša­olin­ski no­go­met 18:30 Ide­al­ni dom 20:00 Dun­kirk 21:50 Div­lji­na 23:35 Ubij svo­je naj­dra­že

FOX LI­FE

12:00 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 12:55 Will i Gra­ce 13:50 Rat u ku­ći 14:45 Co­ugar Town 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Spe­ci­ja­li­zant 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Žao mi je 19:30 Žao mi je 20:00 Cu­re bez lo­ve 21:00 Dje­voj­ke s Be­ver­ly Hil­l­sa 22:55 Spe­ci­ja­li­zant

PICKBOX TV

13:10 Skan­dal 13:55 Na pra­gu sla­ve 14:40 Po­vra­tak u ži­vot 15:05 Is­ti­na 16:20 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:05 Skan­dal 17:50 Raj za da­me 18:30 Po­vra­tak u ži­vot 18:55 Is­ti­na 20:15 Raj za da­me 22:15 Igrač

TV 1000

07:05 Za­go­net­no uboj­stvo na Man­hat­ta­nu 08:50 Pe­ri­ke, šljo­ki­ce i pe­rje 10:20 Bowfin­ger - Kralj Hol­lywo­oda 11:55 Ljubav i praz­ni­ci 14:05 Pu­nom sna­gom, cu­re: Bo­ri­te se do kra­ja! 15:45 Co­un­try u sr­cu 17:35 Mo­ja prva da­ma 19:00 Krup­na ri­ba 21:00 Slu­čaj­ni pred­sjed­nik 22:50 Han­ni­bal 00:55 Li­ce s ožilj­kom

KI­NO TV

08:00 Us­pa­van­ka za oca 10:00 Dvo­boj 12:00 Iz­gub­lje­ni an­đeo 14:00 Po­li­cij­ski, pri­djev 16:00 28 ho­tel­skih so­ba 18:00 Po­s­ljed­nja pljač­ka 20:15 Pri­je sve­ga Mi­les 22:00 U vr­tlo­gu mo­ći 00:15 Byzan­ti­um 02:15 Po­s­ljed­nja pljač­ka 04:00 Pri­je sve­ga Mi­les

FILM CINEMAX 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.