DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 13. 9. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

14:00 Isu­ši­va­nje oce­ana: Uron u du­bi­ne 15:00 Čud­na stra­na 2. svjet­skog ra­ta 17:00 11. 9.: Avi­on ko­ji je uda­rio o Pen­ta­gon 18:00 Ge­or­ge W. Bush: In­ter­v­ju o 11. ruj­nu 19:00 Iz­gub­lje­na bla­ga Egip­ta 21:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća: Po­seb­ni iz­vje­štaj 22:00 Su­per­struk­tu­re: In­že­njer­ska ču­da 23:00 Ne­vje­ro­jat­ni stro­je­vi iz­nu­tra

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

16:15 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 2 18:00 Kom­pi­la­ci­ja kra­lja džun­gle 18:55 Div­lji Yel­lows­to­ne: Va­tra i led 19:45 Ču­do­viš­ne zmi­je 20:40 Kom­pi­la­ci­ja kra­lja džun­gle 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 2 DOKU TV

12:00 Jan­gal 13:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca 14:00 Dok­to­ri u ek­s­trem­nim si­tu­aci­ja­ma 15:00 Hu­gov mo­zak 17:00 Ek­s­trem­ni gra­do­vi 18:00 Ro­man­tič­ni gra­do­vi svi­je­ta 19:00 Sportski de­tek­ti­vi 20:00 “Zlo­čes­ta” ma­će­ha prin­ce­ze Di­ane 21:00 Na­kon Eli­za­be­te II: Mo­nar­hi­ja u opas­nos­ti

SE­RI­JA NO­VA TV 21:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.