Ni­colás je iz­van se­be od bi­je­sa zbog Vic­to­ri­ji­nih uzas­top­nih la­ži

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Vic­to­ria raz­go­va­ra s Mi­gu­elom­gu­elom, od­lu­či se vra­ti­ti na El Edén ka­ko bi spa­ss­pa­si­la oca, pos­li­je će na­ći na­čin da se po­nov­n­po­nov­no sret­nu, opros­te se.

UTO­RAK UTORA Márqu­ez pla­če pred Ade­lom, kaže joj da je os­tao bez tri si­na zbog cr­na­ca.Ga­bri­el­bri­el sa­saz­na da je Jesús umro, mo­li Ma­nu­elu da mu opros­ti što ju je uklju­čio u nji­ho­vu stvar i ššto je ušao u nje­zin ži­vot.

SRI­JE­DA SRIJE Ade­la je sve or­ga­ni­zi­ra­la ka­ko bi Vic­to­ri­aV od­ni­je­la stva­ri Isa­bel u San­ta MaMar­tu, a ona će Ni­colása odves­ti u ckr­vu. LažLa­že Vic­to­ri­ji i Re­me­di­os da se na­mje­ra­va­va po­mi­ri­ti s nji­ma i za­hva­lju­je im, ali ono­ne sum­nja­ju u nje­zi­nu do­bro­tu. ČE­T­VR­TAK ČE U ckr­vi Ni­colás iz­no­si ge­ner­ra­lu svo­ju ver­zi­ju do­ga­đa­ja. Kaže mu da je došao s maj­kom ra­di is­po­vi­je­di. Naš­li su dvi­je mr­tve že­ne, a sve­će­ni­ku ni­je bi­lo ni tra­ga. Fi­del pre­pri­ča­va Eu­ge­ni­ji što se do­go­di­lo, a ona mu sa­vje­tu­je da ne vje­ru­je Ni­colásu na rri­ječ što se ti­če do­ga­đa­ja u crkvi. PE­TAK P Ni­colás kaže Vic­to­ri­ji ne­ka pi­še oobi­te­lji u Špa­njol­skoj i mo­li ih za fi­nan­cij­sku po­moć. Pa­ca se nu­di da ode u pla­ni­ne, po­tra­ži od­bje­gle ro­bo­ve i vi­di ka­ko su se snaš­li. Saz­na­je da je MMi­gu­el pos­lao po­ru­ku ge­ne­ra­lu u ko­joj ga ppo­zi­va na pre­go­vo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.