TUR­SKA GLUMICAUMI­CA VO­LI VE­ZE SA STARIJIMAR­IJIM MUŠKARCIMA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Tur­ska­ska glu­mi­ca Afra Saraçoglu (21) jed­na­na je od naj­tra­že­ni­jih glu­mi­ca u film­skoj­lm­skoj in­dus­tri­ji. U se­ri­ji ‘Fa­zi­let­zi­let i nje­zi­ne kće­ri’ glu­mi­mi Edže, Fa­zi­le­ti­nu mla­đu­ađu kćer ko­ja je se zbog sla­ve­ve i nov­ca sprem­na uda­ti za sta­ri­jeg mu­škar­ca. Či­ni se ka­ko joj ni u pri­vat-pri­vat­nomm ži­vo­tu ve­ze sa sta­ri­jim mu­škar­cem­škar­cem ni­su stra­ne. Kad je ima­la­ma­la sa­mo 18 go­di­na, Afra se lu­do­udo za­lju­bi­la u sta­ri­jeg ko­le­gu­egu Özcan De­ni­za s ko­jim je bi­la go­di­nu da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.