Lju­bi­ša i Mi­le­na ni­su se raz­dva­ja­li na setu a sni­ma­li su 25 pu­ta

Za­igra­li su pr­vi pu­ta u Ba­uero­voj ‘Pre­ko­broj­noj’ 1962. – ona, se­ljan­či­ca Ma­le­na – on, smeš­ni Mi­kaj­lo i ota­da bi­li film­ski brač­ni par

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA - Pi­še: TATJANA PACEK, PA­ULA BOBANOVIĆ

Da se ne za­bo­ra­vi, po­ru­ču­je Beč ko­ji u sklo­pu svog Vi­en­na­la od 25. lis­to­pa­da do 4. pro­sin­ca nu­di re­tros­pek­ti­vu par­ti­zan­skih fil­mo­va “O Par­ti­gi­ano”. Ti­me svijetu že­le na­gla­si­ti da se lo­ša po­vi­jes­na is­kus­tva mo­ra­ju spri­je­či­ti.

Me­đu fil­mo­va biv­še zem­lje, bit će pri­ka­za­ni i “Bit­ka na Ne­re­tvi”, “Ko­za­ra”... u ko­ji­ma je igrao Lju­bi­ša Sa­mar­džić. Ve­li­ka zvi­jez­da par­ti­zan­skih hi­to­va, do­ajen ju­gos­la­ven­skog fil­ma, na­pus­tio nas je 8. rujna 2017. De­bi­ti­rao je u fil­mu “Igre na ske­la­ma” 1961. Tad mu je Bo­jan Stu­pi­ca ‘pri­ba­vio’ sti­pen­di­ju be­ograd­skog ka­za­li­šta Ate­lje 212, ali na sce­nu se pe­njao sa­mo u po­čet­ku ka­ri­je­re. Film mu je bio ljubav od naj­ra­ni­jih da­na. Dijete ru­dar­ske obi­te­lji paž­nju jav­nos­ti pri­vu­kao je već slje­de­ćom ulo­gom, šar­mant­nog nes­pret­nja­ko­vi­ća u “Pre­ko­broj­noj” (1962) B. Ba­uera. Bio je tu i film­ski de­bi nje­go­ve ko­le­gi­ce u broj­nim pro­jek­ti­ma, Mi­le­ne Dra­vić. Za­jed­no su glu­mi­li u vi­še od 20 fil­mo­va.

bi­la mla­do, bez­az­le­no dje­voj­če , sr­dač­na li­ca, dakle ‘na­iv­ka’, a već na­kon dvi­je do tri go­di­ne pos­ta­la je iz­vr­s­na dramska glu­mi­ca - pri­sje­ćao se Sa­mar­džić. Uz Mi­le­nu, nje­go­ve part­ne­ri­ce bi­le su i Ol­ga Vu­ja­di­no­vić, Sve­tla­na Boj­ko­vić, Sta­nis­la­va Pe­šić i Ne­da Ar­ne­rić.

- Mi­le­na je u po­čet­ku

Ju­nak par­ti­zan­skih fil­mo­va ne­ri­jet­ko se dru­žio s Bo­ri­som Dvor­ni­kom. Po ka­va­na­ma su di­za­li gos­te na no­ge, jer su ra­do pje­va­li. Bo­ris je pri­čao o se­bi, o svo­ji­ma, o Di­ja­ni, ali i o svo­joj bo­em­šti­ni. Lju­bi­šu ni­su mi­mo­iš­le pri­če o du­hu Mi­ljen­ka Smo­je, s ko­jim se Bo­ris sva­kod­nev­no dru­žio.

O Lju­bi­ši kao film­skoj

zvi­jez­di po­če­lo se go­vo­ri­ti već 1963. kad je sni­mio fil­mo­ve “Peš­ča­ni za­mak”, “Dani” i “De­sant na Dr­var”. U fil­mu “Ju­tro”, igrao je mla­dog par­ti­za­na su­oče­nog s tra­ge­di­ja­ma ra­ta. Za tu je ulo­gu bio na­gra­đen na fes­ti­va­lu u Ve­ne­ci­ji. Pr­vi Grand Prix osvo­jio je u Ni­šu 1969., za ulo­gu u fil­mu Velj­ka Bu­la­ji­ća “Bit­ka na Ne­re­tvi” . Kroz go­to­vo tri­de­set go­di­na glu­mio je glav­ne i ve­će spo­red­ne ulo­ge u vi­še od 70 fil­mo­va raz­li­či­tih žan­ro­va, naj­češ­će u rat­nim i ko­me­di­ja­ma, ali, u no­vi­je vri­je­me, i u dje­li­ma druš­tve­ne pro­ble­ma­ti­ke: “Lju­bav­ni ži­vot Bu­di­mi­ra Traj­ko­vi­ća”, “Smrt gos­po­di­na Go­lu­že”, “Ži­vot je lep”, “Ku­ća po­red pru­ge”... Nak­lo­nost pu­bli­ke ste­kao je is­klju­či­vo ra­dom na fil­mu. Ka­ko je sam go­vo­rio, ra­dio je s go­to­vo svim ju­gos­la­ven­skim re­da­te­lji­ma. Od svih glu­ma­ca nje­go­ve ge­ne­ra­ci­je naj­češ­će je na­gra­đi­van na Pul­skom fes­ti­va­lu. Lju­bi­ša je glu­mu shva­ćao kao vr­lo oz­bi­ljan po­sao. Kad bi pri­hva­tio ulo­gu, za sva­ku se pri­pre­mao kao da mu je prva u ži­vo­tu. Bio je poz­nat me­đu ko­le­ga­ma kao vr­lo mar­ljiv, go­to­vo štre­ber­ski tip.

- Tekst je po­laz­na os­no­va za ot­kri­va­nje svih nuž­nih zam­ki i ele­me­na­ta ka­rak­te­ra ko­ji tu­ma­či­te. Za­to sam uvi­jek do­bro na­učio svoj tekst. A on­da sam se ‘pet­ljao’ s na­či­nom na ko­ji ću obli­ko­va­ti ulo­gu. Čak sam pred sam ula­zak u ka­dar de­mons­tri­rao i nu­dio re­da­telj­ska rje­še­nja - pri­čao je Sa­mar­džić.

Bri­lji­rao je u tri žan­ra,

a to su rat­ni fil­mo­vi, ko­me­di­je i drame. Bio je mi­lje­nik pu­bli­ke, že­na, no sa­mo jed­na je pre­ma nje­go­voj sla­vi bi­la rav­no­duš­na. Su­pru­ga Mi­ra, ko­ju je upoz­nao na Ble­du, 5. ko­lo­vo­za 1964. go­di­ne kad je ona bi­la s ro­di­te­lji­ma na od­mo­ru. Mi­ra je še­ta­la sa ses­trom ko­ja joj je u jed­nom tre­nut­ku odu­šev­lje­no uzvik­nu­la: ’Vi­di,

2

1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.