DU­BROV­NIK

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA -

Htio je sni­mi­ti svoj zad­nji film na ju­gu Dal­ma­ci­je, ali na­ža­lost ga je te­ška bo­lest spri­je­či­la

u to­me. Pre­mi­nuo je u Be­ogra­du

Lju­bi­ša Sa­mar­džić!’, na što je Mi­ra hlad­no od­go­vo­ri­la: ’Baš me bri­ga!’. Mno­go go­di­na pos­li­je priz­nao joj je da mu je za­pra­vo za oko naj­pri­je za­peo tran­zis­tor ko­ji je dr­ža­la u ru­ci, a tek on­da ona.

- I da lo­ši­ji tran­zis­tor ni­je vi­dio u ži­vo­tu! A ka­ko izgleda, ni bo­lju že­nu - pri­sje­ti­la se Mi­ra. Lju­bi­ša ju je osva­jao sti­ho­vi­ma, pi­smi­ma, te­le­gra­mi­ma, te­le­fon­skim raz­go­vo­ri­ma iz po­štan­skih ka­bi­na i osvo­jio tek na­kon dvi­je go­di­ne.

kru­na sre­će. Ukr­ca­li smo se u Spa­če­ka i s ku­mo­vi­ma otiš­li na Hvar – hva­lio se glu­mac. Mi­ra je čes­to is­ti­ca­la ka­ko je Lju­bi­ša una­toč zvjez­da­noj sla­vi ko­ju je do­seg­nuo u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji, ali i iz­van nje­zi­nih gra­ni­ca, os­tao bri­žan su­prug i otac, po­šten i mar­ljiv, ali i po­ma­lo na­ivan jer je uvi­jek vje­ro­vao lju­di­ma, una­toč mno­gim ra­zo­ča­ra­nji­ma.

- Nikad kod ku­će ni­sam ima­la osje­ćaj da je moj su­prug slav­ni glu­mac. Kad su dje­ca bi­la ma­la, on je bio taj ko­ji bi no­ću pr­vi us­ta­jao i oti­šao ih utje­ši­ti ako su pla­ka­li. Uju­tro bi us­tao pri­je svih da se spre­mi na sni­ma­nje, ali nikad ne bi pro­pus­tio pri­go­du da pri­pre­mi djeci do­ru­čak i da ih, ako stig­ne, odve­de u ško­lu. To se ne uči, ta­kav se jed­nos­tav­no ra­đaš - go­vo­ri­la je.

U bra­ku su do­bi­li si­na Dra­ga­na i kćer Jo­va­nu. Ima­ju če­tve­ro unu­ča­di - Sa­ru, Ste­fa­na, Ines i Mar­tu, ko­ja je u fil­mo­vi­ma ‘Ko­nji vra­ni’ i ‘Je­sen sti­že, Du­njo mo­ja’ glu­mi­la uz svog dje­da. Do­ži­vje­li su mno­go sret­nih tre­nu­ta­ka, a ni­je ih us­pje­la raz­dvo­ji­ti ni­ti obi­telj­ska tra­ge­di­ja.

umro je 2001. u 34. go­di­ni od le­uke­mi­je. Sa­mar­džić je čes­to go­vo­rio da je mis­lio ka­ko je i s njim go­to­vo. S od­la­skom nje­go­va si­na ni­je se mi­rio, bol mu je po­mo­gla pre­bo­lje­ti su­pru­ga. Do­ajen ju­gos­la­ven­skog fil­ma pre­mi­nuo je 2017., u 81. go­di­ni ži­vo­ta. Smo­ki, ka­ko su ga zva­li, svo­jim zdrav­ljem ni­je htio op­te­re­ći­va­ti jav­nost ko­ja go­to­vo ni­šta ni­je zna­la o nje­go­vim pro­ble­mi­ma sve do nje­go­ve hit­ne i te­ške ope­ra­ci­je moz­ga u pro­sin­cu 2016.

- Svad­ba je bi­la

Nji­hov sin Dra­gan

4

3

1) Mi­le­na i Lju­bi­ša u mla­đim da­ni­ma ra­do su vri­je­me pro­vo­di­li za­jed­no 2) U te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji ‘Vruć ve­tar’ Lju­bi­ša je imao glav­nu ulo­gu, a se­ri­ja je kre­nu­la s emi­ti­ra­njem 1980. go­di­ne 3) Bo­ris Dvor­nik s Lju­bi­šom je po ka­va­na­ma di­zao gos­te na no­ge jer su obo­ji­ca ra­do pje­va­li 4) Lju­bo Ta­dić i Lju­bi­ša vo­lje­li su sni­ma­ti za­jed­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.