Mod­no us­kla­đe­ni: Vic­to­ria i Da­vid po­zi­ra­li su u odi­je­li­ma...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PARTY -

Ma­ga­zin za mu­škar­ce GQ u lon­don­skom mu­ze­ju Ta­te Mo­dern pri­re­dio je ve­čer po­sve­će­nu muškarcima.

Na tra­di­ci­onal­noj do­dje­li nagrada “Men of the Ye­ar” sti­gle su broj­ne poz­na­te fa­ce, no sa­mo su no­go­me­taš Da­vid Bec­k­ham (44) te glum­ci Ta­ron Eger­ton (29) i Ric­hard Mad­den (33) po­ni­je­li na­gra­de ku­ća­ma. Biv­ši no­go­me­taš pri­mio je na­gra­du “Edi­tor’s Spe­ci­al Award”. Mad­den je po­ku­pio na­gra­du za naj­bo­lje odje­ve­nog, a Eger­ton na­gra­du za naj­bo­ljeg glum­ca. No, ka­ko ne bi sve pro­tek­lo u zna­ku mu­ška­ra­ca, na do­dje­li se uz Da­vi­da po­ja­vi­la Vic­to­ria (45) te sin Bro­ok­lynom. Obi­telj je za ovu pri­go­du blis­ta­la u odi­je­lim. Da­vid se na cr­ve­nom te­pi­hu po­ja­vio u cr­nom odi­je­lu s lep­tir-maš­nom, Bro­ok­lyn s cr­nom kra­va­tom, a biv­ša Spaj­si­ca u bi­je­lom odi­je­lu iz svo­je mod­ne ko­lek­ci­je. Za odi­je­la se još od­lu­či­la ma­ne­ken­ka Na­omi Cam­p­bell (49), Li­lah Par­sons (31) i Win­nie Har­low (25) dok su se os­ta­le da­me po­ja­vi­le u dugim ha­lji­na­ma. (L. Ptičar)

Obi­telj Bec­k­ham doš­la je u odi­je­li­ma

Aus­tral­ska pop pje­va­či­ca Kylie Mi­no­gue obuk­la je bi­je­lu svi­le­nu ha­lji­nu s pro­re­zom i is­tak­nu­la no­gu Ma­ne­ken­ka Win­nie Har­low odje­nu­la je svi­le­no cr­no odi­je­lo ko­je je ukra­si­la hek­la­nim sr­cem Deb­bie Har­ry te­pi­hom je pro­še­ta­la u cr­no cr­ve­noj kom­bi­na­ci­ji, a na­vuk­la je i sun­ča­ne na­oča­le

Ma­ne­ken­ka Le­omie An­der­son u uskoj pla­voj ha­lji­ni do po­da is­tak­nu­la je vit­ku fi­gu­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.