AR­NE­RIĆ NA­KON ŽI­VOT­NE DRAME: ‘NE­MOJ­TE ODUS­TA­TI OD LJU­BA­VI’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST -

Glu­mač­ka zvi­jez­da biv­še dr­ža­ve Ne­da Ar­ne­rić (65) na­kon što je 40 da­na bi­la u bol­ni­ci, pot­pu­no se opo­ra­vi­la i vra­ti­la na ka­za­liš­ne da­ske pred­sta­vom “Izvi­nja­va­mo se,

- U ovoj pred­sta­vi se dvo­je lju­di naš­lo u šez­de­se­tim go­di­na­ma. Nikad ne odus­taj­te od lju­ba­vi - rek­la je.

mno­go se izvi­nja­va­mo”.

Pje­va­či­ca Fran­ka Ba­te­lić (27) o fi­zič­kom iz­gle­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.