NI­NA MAR­TI­NA: ŽE­LIM OSTAVITI NEIZBRISIV TRAG NA OVOM SVIJETU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST -

Kan­di­dat­ki­nja showa ‘Ži­vot na va­gi’, Ni­na Mar­ti­na Kor­bar (26), ne­dav­no je obja­vi­la in­s­pi­ra­ti­van sta­tus. - Vje­ru­jem da mo­gu sve što ho­ću i da ću os­tva­ri­ti sve o če­mu odu­vi­jek sa­njam. Že­lim ostaviti neizbrisiv, po­zi­ti­van i svijetu - na­pi­sa­la je Kor­bar na Ins­ta­gram pro­fi­lu.

utje­ca­jan trag na ovo­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.