CILJ NAM JE SPA­SI­TI PLA­NET I ZA­ŠTI­TI­TI OKO­LIŠ OD UNIŠTAVANJ­A...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Mom­ci iz Le­ta 3 ovu su­bo­tu sti­žu u Zagreb uve­li­ča­ti 20 go­di­na Tvor­ni­ce kul­tu­re, a pri­je koncerta ovo ve­se­lo druš­tvo naj­a­vi­lo je i per­for­mans či­ji je cilj za­šti­ta oko­li­ša i spas pla­ne­ta.

- Let 3 je za­bri­nut zbog uništavanj­a ozon­skog omo­ta­ča pa je od­lu­čio spa­va­ti pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na. Že­li­mo idu­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma os­ta­vi­ti ne­što - po­ru­či­li su. Ci­je­ne ulaz­ni­ca za kon­cert i per­for­mans su 70 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.