I SU­PRU­GA TA­NJA RIBIČ KĆE­RI ZALI IME SU DA­LI PO FI­NOM JOGURTU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

U po­čet­ku ve­ze Ta­nja Ribič (51) i Bran­ko Đu­rić (57) ma­šta­li su da će ima­ti sa­mo jed­no di­je­te. Tad je na tr­ži­štu bio jo­gurt ko­ji se zvao Za­la i do­go­vo­ri­li su se da će­mo ta­ko na­zva­ti kćer. Nji­ho­va mi­lje­ni­ca da­nas ima 23 go­di­ne. Ra­di­la je kao da­di­lja u New Yor­ku, ta­mo se i ško­lo­va­la, glu­mi­la je u ne­ko­li­ko fil­mo­va, a obja­vi­la i pje­smu “Še­le zdaj”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.