PJE­VA­LA JE S ELEKTRIČNI­M ORGAZMOM I PRI­SJE­TI­LA SE LUDIH 80-IH

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Anica Do­bra (56) ne pro­pu­šta pri­li­ku pri­sje­ti­ti se ludih 80-ih. Za­to je Sr­đan Goj­ko­vić Gi­le (58) ni­je tre­bao na­go­va­ra­ti da se na kon­cer­tu nje­go­va Elek­trič­nog or­gaz­ma pop­ne na po­zor­ni­cu. - Pam­tim be­ograd­ske tu­lu­me na koje su do­la­zi­li i Za­grep­ča­ni. S pro­zo­ra bi se ču­la ga­la­ma, a s uli­ce bi vi­ka­li: ‘Hej, mo­že­mo li i mi do­ći?’ - ka­že Anica.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.