MILIJARDER­KA PRE­KI­NU­LA S REPEROM, DIJELIT ĆE SKRBNIŠTVO

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Naj­mla­đa čla­ni­ca obitelji Kar­da­shi­an, re­ality zvi­jez­da Kylie Jenner (22) pre­ki­nu­la je dvo­go­diš­nju ro­man­su sa svo­jim oda­bra­ni­kom Tra­vi­som Scot­tom (28), pre­no­si Da­ily Ma­il. S reperom ima i kćer Stor­mi. Suk­lad­no to­me do­go­vo­ri­li su i ka­ko će di­je­li­ti skrbništvo nad jed­no­go­diš­njom kćer­ki­com. Do­go­vor je pos­tig­nut bez upli­ta­nja od­vjet­ni­ka i od­la­za­ka na sud, a pa­la je od­lu­ka da se o dje­voj­či­ci bri­nu obo­je jed­na­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.