Sni­mam pje­sme na slo­ven­skom i na hr­vat­skom je­zi­ku...

Ni­ka Zor­jan

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV INTERVJU - Pi­še: ASTRID ČADA

Za­štit­ni znak joj je ru­ži­čas­ta ko­sa, pje­va na slo­ven­skom i hr­vat­skom je­zi­ku, njezine pje­sme ima­ju ne­ko­li­ko mi­li­ju­na pregleda, a mla­du glaz­be­nu zvi­jez­du Ni­ku Zor­jan (26) usko­ro će­mo mo­ći gle­da­ti i u ulo­zi vo­di­te­lji­ce pr­vog hr­vat­skog hip-hop ta­lent showa “Rap Camp”.

Glaz­be­nu ka­ri­je­ru za­po­če­li ste 2010. su­dje­lo­va­njem u slo­ven­skom ta­lent showu. Mis­li­te li da bi us­pje­li u ka­ri­je­ri da nis­te su­dje­lo­va­li u “Slo­ve­ni­ja ima ta­lent”?

Zna­la sam da ću se u ži­vo­tu ba­vi­ti glaz­bom i da že­lim bi­ti pje­va­či­ca. Bi­la sam mla­da kad sam nas­tu­pi­la u slo­ven­skom Su­per­ta­len­tu. Bi­lo je to do­bro is­kus­tvo koje me vo­di­lo do slje­de­ćeg ta­lent showa “Eu­ro­vi­zi­ja” gdje sam upoz­na­la glaz­be­nog pro­du­cen­ta Ale­ša Vov­ka Ra­ayja.

Ko­ja je pred­nost ta­lent showo­va? Bis­te li se vi­še ikad

pri­ja­vi­li na je­dan?

Zbog pret­hod­nih is­kus­ta­va s ta­lent showo­vi­ma, za­što ne. Su­dje­lo­va­la sam i u slo­ven­skoj ver­zi­ji showa ”Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to” i uži­va­la sam. Na kra­ju kra­je­va, svjes­tan si da je to sa­mo show.

Ka­ko ti je bi­lo su­ra­đi­va­ti s hr­vat­skim yo­utu­be­ri­ma i sni­ma­ti pje­sme?

Hr­vat­ske yo­utu­be­re upoz­na­la sam pre­ko Jo­omBo­osa i od po­čet­ka se osje­ćam kao da sam dio eki­pe. Uvi­jek vo­lim no­vu su­rad­nju. Ako je do­bra ener­gi­ja mo­gu se do­go­di­ti od­lič­ni pro­jek­ti.

Pos­to­ji li ne­ki hr­vat­ski pje­vač s ko­jim bi vo­lje­la os­tva­ri­ti ne­kak­vu su­rad­nju u bu­duć­nos­ti?

Bit­no mi je da s oso­bom mo­gu klik­nu­ti. Hr­vat­ska ima ener­gič­ne vo­ka­le i iz­vo­đa­če te se na­dam da ću usko­ro os­tva­ri­ti jed­nu tak­vu su­rad­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.