KRE­ĆE ‘CR­NI BISER’ NA NO­VOJ TV

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA - Pi­še: ASTRID ČADA

Pri­li­kom iz­vo­đe­nja akro­ba­ci­je oz­li­je­di­la sam dva di­ska i sko­ro os­ta­la ne­po­kret­na, rek­la je Ruby Ro­se (33).

Aus­tral­sku glu­mi­cu od 6. lis­to­pa­da mo­že­mo gle­da­ti u se­ri­ji “Batwo­man” gdje će utje­lo­vi­ti glav­nu ju­na­ki­nju. Ta­ko će Ruby Ro­se glu­mi­ti pr­vu te­le­vi­zij­sku su­per­ju­na­ki­nju ko­ja se dek­la­ri­ra kao lez­bij­ka.

- Kad sam ima­la

12 go­di­na rek­la sam maj­ci da mo­žda ne­ću ima­ti deč­ka, ne­go cu­ru. Ona mi je rek­la da joj je to bi­lo jas­no ot­kad sam ima­la šest go­di­na. Bi­la sam šo­ki­ra­na - rek­la je glu­mi­ca te do­da­la ka­ko ju je po­ziv za ulogu u po­pu­lar­noj se­ri­ji pot­pu­no šo­ki­ra­la s ob­zi­rom na nje­zi­nu sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju. - Emo­tiv­no uni­šte­na jer je ovo moj san još iz dje­tinj­stva. Vo­lje­la bih da sam ovo mo­gla vi­dje­ti na te­le­vi­zi­ji ka­da sam bi­la mla­da čla­ni­ca LGBT za­jed­ni­ce ko­ja se ni­ka­da ni­je mo­gla vi­dje­ti na te­le­vi­zi­ji i ko­ja se osje­ća­la sa­ma i druk­či­ja - do­da­la je Batwo­man ko­ja će po­ku­ša­ti spa­si­ti Got­ham u od­sut­nos­ti “prin­ca ta­me” te će se bo­ri­ti pro­tiv ne­ga­tiv­ke Red Ali­ce ko­ju glu­mi Rachel Skar­sten (34).

Tu je i ban­da ‘Ali­ce in Won­der­land’ ko­ja že­li na­udi­ti ocu Ka­te Ka­nea i nje­go­voj tvrt­ki.

U se­ri­ji još glu­me

Eli­za­beth Anwe­is, Do­ugray Scott (53) i Ca­mrus Joh­n­son, a pi­lot epi­zo­du re­ži­rao je Da­vid Nut­ter (59) ko­ji je poz­nat po re­ži­ji se­ri­je “Igra pri­jes­to­lja”. No­va TV do­no­si no­vu tur­sku se­ri­ju “Cr­ni biser” o za­ljub­lje­nom pa­ru či­ja će se bes­kraj­na lju­bav na­ći na kuš­nji ka­da neo­če­ki­va­ne pre­pre­ke sta­nu iz­me­đu njih. Na­kon što su pri­si­lje­ni okon­ča­ti svo­ju lju­bav, ži­vo­ti lju­bav­ni­ka pre­tvo­rit će se u pa­kao i upor­no nas­to­ja­nje da se vra­te jed­no dru­go­me. Dra­mu o Ha­za­lu i Ke­na­nu gle­daj­te od 7. lis­to­pa­da.

EMI­SI­JA O PRIJESTOLN­ICI KUL­TU­RI

No­va HRT-ova emi­si­ja “2020 za Ri­je­ku” 7. lis­to­pa­da u 21 sat do­no­si no­ve za­nim­lji­ve pri­če o Ri­je­ci, ko­ja iz­ras­ta u kul­tur­nu pri­jes­tol­ni­cu s vi­še od 600 kul­tur­nih pro­gra­ma – pred­sta­va, iz­lož­bi, kon­ce­ra­ta, umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja, ur­ba­nih in­ter­ven­ci­ja, kon­fe­ren­ci­ja, fil­mo­va, iga­ra i ra­di­oni­ca za dje­cu. Gle­daj­te na HRT3.

‘U SVOM FIL­MU’ JE JASENKO HOURA

Na pr­vom pro­gra­mu HTV-a 8. lis­to­pa­da gos­tu­je fron­t­men “Pr­lja­vog ka­za­li­šta” Jasenko Houra. Ro­ke­ri ove go­di­ne sla­ve 30 go­di­na od koncerta na Tr­gu ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.