NO­VI OBRATI U SVI­JE­TU ZOMBIJA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA -

Se­ri­ja “Ži­vi mr­tva­ci“vra­ća se u de­se­toj se­zo­ni. No­vi obrati i pus­to­lo­vi­ne oče­ku­ju sku­pi­nu lju­di ko­ji su pre­ži­vje­li zom­bi apo­ka­lip­su u se­ri­ji te­me­lje­noj na m stri­po­vi­ma Ro­ber­ta Kir­k­ma­na, Tonyja Mo­orea i Char­li­ja Ad­lar­da. Pre­mi­jer­na epi­zo­da po­či­nje s pri­ka­zi­va­njem 7. lis­to­pa­da u 22 sa­ta na ka­na­lu FOX.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.