Zbog ulo­ge po­li­caj­ca u kri­zi sred­njih go­di­na u do­broj sam for­mi

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV POLICIJSKE PRIČE - Pi­še: DA­VOR LUGARIIĆ

John No­lan u če­tr­de­se­toj je go­di­ni po­čeo os­tva­ri­va­ti svoj san - pos­ta­ti po­li­ca­jac. Pre­ži­vio je pljač­ku ban­ke i shva­tio ko­li­ko je ži­vot pro­la­zan. Rad­nja je to no­ve se­ri­je “Novak”.

Pri­ka­zi­vat će se od 7. lis­to­pa­da na RTL2. U nas­lov­noj je ulo­zi Nat­han Fil­li­on (48), a se­ri­ja je na­dah­nu­ta is­ti­ni­tom pri­čom. - Pris­tao sam na ovu ulogu i pri­je ne­go što sam pro­či­tao sce­na­rij zbog lju­di s ko­ji­ma sam već ra­dio i ko­ji­ma bes­kraj­no vje­ru­jem - ka­zao je Fil­li­on. Na­rav­no da je No­lan u svo­jim go­di­na­ma naj­sta­ri­ji novak, ko­le­ge i na­dre­đe­ni gle­da­ju gao kao mu­škar­ca u kri­zi sred­njih go­di­na. Ne olak­ša­va mu ni či­nje­ni­ca što sma­tra­ju da su im ži­vo­ti, uklju­ču­ju­ći i nje­gov, u opas­nos­ti ako ne­će bi­ti u sta­nju pra­ti­ti mla­de po­li­caj­ce. Na nje­go­voj su stra­ni is­kus­tvo, hu­mor i od­luč­nost da do­ka­že ka­ko ne­će ola­ko shva­ti­ti dru­gu pri­li­ku u ži­vo­tu.

- Že­lje­li smo pri­ka­za­ti no­vi kut po­li­cij­skog ži­vo­ta. No­lan se na­šao na ži­vot­noj pre­kret­ni­ci, upra­vo je pot­pi­sao pa­pi­re za ra­zvod, u kri­zi je sred­njih go­di­na, no od­lu­čan je po­ka­za­ti ka­ko ima još put­no to­ga za da­ti i po­če­ti iz­no­va u če­tr­de­se­ti­ma - opi­sao je Fil­li­on.

Glu­mac ima bo­ga­to is­kus­tvo iz se­ri­je “Cas­tle”, ko­ja se sni­ma­la osam go­di­na. Fil­li­on se s 43 glum­ca i 52 ama­te­ra po­jav­lju­je u obje se­ri­je.

- Za­hva­lju­ju­ći ovoj ulo­zi mo­ram bi­ti u do­broj for­mi. Vjež­bam, pi­jem pu­no vode i na dan na­pra­vim ba­rem 12.000 ko­ra­ka - re­kao je Fil­li­on.

Fil­li­on naj­av­lju­je da u se­ri­ji “Novak” osim po­li­cij­skih pri­ča ima i ro­man­tič­nog za­ple­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.