Ribafish: Pa­ža­nin i Špi­ček veliki su znal­ci, ali i za­fr­kan­ti

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TRI, DVA, JEDAN - KUHAJ - Pi­še: DA­VOR LUGARIĆ

Ku­hi­nja u za­gre­bač­kom Ja­dran fil­mu opet je u pu­nom po­go­nu. U ti­je­ku je sni­ma­nje sed­me se­zo­ne kulinarsko­g showa “Tri, dva, je­dan - kuhaj”.

Ži­ri je sta­ri i do­bro poz­nat, Želj­ka Kle­men­čić, To­mis­lav Špi­ček i Ivan Pa­ža­nin, a vo­di­te­lji­ca Do­ris Pin­čić Ro­goz­ni­ca do­bi­la je “po­ja­ča­nje”, Do­ma­go­ja Jakopović Ri­ba­fi­sha. - Imam već vo­di­telj­skog is­kus­tva iz kvi­za ‘Upit­nik’. Ova su sni­ma­nja du­go­traj­na, ali sjaj­na su jer se uvi­jek na­uči ne­što no­vo. Smi­sao showa je da na­tje­ca­te­lji do­đu kao ama­te­ri, a da odu s pu­no vi­še zna­nja. Na sni­ma­nju ima­mo Za­go­rje, Dal­ma­ci­ju i Sla­vo­ni­ju u ži­ri­ju i kad se poč­nu ze­za­ti to je fe­no­me­nal­no. Naj­ve­ći za­fr­kant na se­tu je Pa­ža­nin, a u bac­k­s­ta­geu je to Špi­ček. Veliki znal­ci - re­kao je Ribafish. Do­dao je ka­ko je za­do­vo­ljan su­rad­njom s Do­ris Pin­čić Ro­goz­ni­ca. Ni ona ne­ma pri­tuž­bi na vo­di­telj­skog part­ne­ra.

i ja­ko ga po­štu­jem. Vje­ru­jem da će i gle­da­te­lji­ma bi­ti za­nim­lji­vo vi­dje­ti vo­di­telj­ski par. Ri­ba­fi

- Znam ga ot­pri­je

sh se ra­zu­mi­je u hra­nu, zna za­is­ta pu­no o raz­nim je­li­ma i na­mir­ni­ca­ma, ali ono još važ­ni­je, od­li­čan je kao oso­ba - rek­la je Do­ris. Ribafish je ot­krio i ka­ko će pre­ma svim kan­di­da­ti­ma bi­ti naj­bo­lji što mo­že. Za to, u nje­go­vim gur­man­skim oči­ma, ima i raz­log.

- Že­lim se ‘ogre­ba­ti’ za to što ku­ha­ju. Ipak umi­lja­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.