Syl­ves­ter Stal­lo­ne na ve­li­ka plat­na vra­ća se kao Ram­bo

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KINO -

1

RAM­BO: DO ZAD­NJE KA­PI KR­VI Vi­jet­nam­ski ve­te­ran John Ram­bo pre­ži­vio je mno­ge po­tres­ne događaje u svo­jem ži­vo­tu te se po­vu­kao u jed­nos­ta­van ži­vot u iz­o­la­ci­ju.

2

PRE­VA­RAN­TI­CE S WALL STRE­ETA Pri­ča pra­ti plan za osve­tu dvi­ju za­pos­le­ni­ca strip­tiz-klu­ba koje udru­žu­ju sna­ge pro­tiv mu­ška­ra­ca s Wall Stre­eta ko­ji su nji­ho­vi kli­jen­ti.

3

AD ASTRA Rad­nja je fo­ku­si­ra­na na in­že­nje­ra voj­ne je­di­ni­ce ko­ji pre­tra­žu­je ga­lak­si­ju ka­ko bi pro­na­šao oca ko­ji je nes­tao na mi­si­ji pro­na­la­že­nja iz­van­ze­malj­skog ži­vo­ta pri­je 20 go­di­na.

4

ONO: DRU­GO PO­GLAV­LJE

Bill Skar­sgard re­pri­zi­ra svo­ju ulogu Pen­nywi­sea, kao i mla­di čla­no­vi Klu­ba Gu­bit­ni­ka u bor­bi pro­tiv naj­o­pas­ni­je­ga kla­una na svi­je­tu.

5

BI­LO JED­NOM U HOLLYWOODU Pri­ča je o glum­cu i nje­go­vu dvoj­ni­ku ko­ji kre­ću na put ka­ko bi pro­naš­li svo­je mjes­to pod sun­cem u film­skoj in­dus­tri­ji da­le­ke 1969. go­di­ne

6

VE­LI­KO PU­TO­VA­NJE Ne­vje­ro­jat­na pri­ča po­či­nje ka­da ro­da za­bu­nom dos­ta­vi be­bu pan­du na po­greš­nu adre­su - obitelji med­vje­da, a me­do od­lu­či vra­ti­ti be­bu pra­vim ro­di­te­lji­ma.

7

PAD ANĐELA U ovom je nas­tav­ku agen­tu Ban­nin­gu na­mje­šten po­ku­šaj aten­ta­ta na pred­sjed­ni­ka, iz če­ga će mo­ra­ti izvući vlas­ti­tu agenciju i FBI dok po­ku­ša­va ot­kri­ti stvar­nu pri­jet­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.