Ulogu sam do­bio pre­ko ma­ila i mis­lio da je gre­ška

Lik naj­ve­ćeg svjet­skog ba­le­ta­na utje­lo­vio je ple­sač Oleg Iven­ko ko­ji je po­ziv na audi­ci­ju do­bio pre­ko e-ma­ila te je mis­lio da je ri­ječ o laž­noj po­ru­ci

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KINO - Pi­še: ASTRID ČADA

Ci­je­li svi­jet Ru­dol­fa Nu­re­je­va bio je po­sve­ćen ple­su. On je do­is­ta je­dan od naj­ve­ćih ba­le­ta­na svih vre­me­na, pri­ča Ralph Fi­en­nes (56).

Bri­tan­ski re­da­telj zas­lu­žan je za ekra­ni­za­ci­ju fil­ma “Bi­je­la vra­na”, dra­me o ba­le­ta­nu ko­ji je po­čet­kom šez­de­se­tih pre­bje­gao iz Ru­si­je u Fran­cu­sku, dok je bio član an­sam­bla iz Le­njin­gra­da, a u Pa­ri­zu se za­ljub­lju­je u Fran­cu­ski­nju Cla­ru Sa­int. Lik ba­le­ta­na Nu­re­je­va utje­lo­vio je ple­sač Oleg Iven­ko (23) ko­ji je pr­vi po­ziv na audi­ci­ju do­bio pu­tem elektronič­ke po­šte što ni­je oz­bilj­no shva­tio jer je mis­lio da se ra­di o po­greš­ci.

- Odu­vi­jek sam se di­vio

Nu­re­je­vom. Nje­go­vi po­kre­ti ti­je­la su bi­li bes­pri­je­kor­ni - iz­ja­vio je Iven­ko. U fil­mu se po­jav­lju­je i sam re­da­telj, u ulo­zi ve­li­kog Alek­san­de­ra Pu­ški­na.

- Htio sam ima­ti ru­skog glum­ca ko­ji glu­mi Pu­ški­na, a pro­du­cent Da­vid Ha­re re­kao mi je: “Ako že­liš Ru­sa u fil­mu, za­što jed­nos­tav­no ni­si u nje­mu?” - objas­nio je re­da­telj. Film “Bi­je­la vra­na” in­s­pi­ri­ra­na je knji­gom Ju­lie Ka­va­nagh (67), adap­ti­rao ju je Da­vid Ha­re (72), a svo­ju je svjet­sku pre­mi­je­ru imao na me­đu­na­rod­nom film­skom fes­ti­va­lu u To­ki­ju. U bi­ograf­skoj dra­mi još glu­me Lo­uis Hof­mann (22), Adèle Exar­c­ho­po­ulos (25) i Ser­gei Po­lu­nin (29), a film u do­ma­ća ki­na stiže 10.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.