JUDI DENCH HO­TEL MARIGOLD

HTV 2,21:00, UTO­RAK

24sata - Cafe 24 - - CAFÉ TJEDAN TV -

Sku­pi­na en­gle­skih umi­rov­lje­ni­ka od­la­zi u mi­ro­vi­nu kad na­pus­te do­mo­vi­nu pri­vu­če­ni ogla­si­ma ho­te­la Marigold, na­iz­gled luk­suz­nog uto­či­šta za “sta­ri­je i li­je­pe” u Ja­ipu­ru u In­di­ji. Na­kon do­la­ska ot­kri­ju da ho­tel ne is­pu­nja­va ro­man­tič­nu idi­lu obe­ća­nu u bro­šu­ri, ali ih pos­tup­no pri­do­bi­je vječ­no op­ti­mis­ti­čan mla­di upra­vi­telj Son­ny te se ne­volj­ko upus­te u no­vu pus­to­lo­vi­nu i ot­kri­ju da ži­vot po­či­nje ka­da se os­lo­bo­di­te proš­los­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.