AN­DRI­JA MILOŠEVIĆ TAXI BLUES

HTV2, 2:00, NE­DJE­LJA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉ TJEDAN TV -

Glav­ni ju­nak ove pri­če je Mar­ko, sim­pa­tič­ni pro­pa­li dra­ma­turg ko­ji go­di­na­ma ra­di kao tak­sist i či­je avan­tu­re pra­ti­mo ti­je­kom jed­ne ur­ne­bes­ne no­ći. Na­iz­gled je­dan nor­ma­lan dan na pos­lu pre­tvo­rit će se u ka­os ka­da se u nje­gov auto ušu­lja dje­čak Da­mir ko­ji je po­bje­gao iz do­ma za nez­bri­nu­tu dje­cu i ko­ji je u po­tra­zi za svo­jim ocem. Vož­nja njih dvo­ji­ce u tak­si­ju ti­je­kom jed­ne no­ći će re­zul­ti­ra­ti go­mi­lom su­lu­dih si­tu­aci­ja koje će se smje­nji­va­ti za­jed­no s mnoš­tvom li­ko­va ko­ji će pro­de­fi­li­ra­ti kroz tak­si kao mu­šte­ri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.